# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 18 – 40 අතර
~ 08 ශ්‍රේණිය සමත්

# ප්‍රතිලාභ :

$$ ආකර්ශනීය වැටුප්, EPF, ETF ඇතුළු අනෙකුත් දිරි දීමනා රැසක් පිරිනැමේ.
(දීමනා, නේවාසික පහසුකම් දීමනා, අතිකාල, විශේෂ ප්‍රසාද දීමනා ඇතුළුව) $$

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ පහත සඳහන් කීල්ස් සුපර් ශාඛාවලට පැමිණෙන්න.

# කීල්ස් සුපර් ඇකඩමි, අංක 240, වොක්ෂෝල් විදිය, කොළඹ 02.

# කීල්ස් සුපර් – කොහුවල
# කීල්ස් සුපර් – මාලඹේ
# කීල්ස් සුපර් – බත්තරමුල්ල
# කීල්ස් සුපර් – නාරාහේන්පිට
# කීල්ස් සුපර් – මොරටුව
# කීල්ස් සුපර් – පන්නිපිටිය

සැලකිය යුතුයි : සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට ජීව දත්ත පත්‍රිකාව, ජාතික හැදුනුම්පත, අධ්‍යාපන සහතිකපත්, බැංකු ගිණුමේ පිටපත් 02 ක්, පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 02 ක් උප්පැන්න සහතිකය රැගෙන පැමිණෙන්න.