ප්‍රධාන කර්යයන් :

  • මාසික ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම
  • වාර්ශික අලෙවි සහ දැනුම ව්‍යාප්ත ඉලක්ක
  • පාරිභෝක සබදතා වර්ධනය
  • උවමනා වූ විට සමීක්‍ෂණ පැවැත්වීම
  • ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සදහා සම්බන්ධ වීම

අනිවාර්ය පූර්ව කොන්දේසි :

  • විචක්ෂණශීළිත්වය සහ මනා ලෙස සන්විධානය
  • මනා සන්නිවේදන නිපුණතා
  • පරිගණක සාක්ෂරතාවය
  • කොළඹ / ගම්පහ අවට පදිංචිකරුවෙකු වීම හෝ කොළඹ / ගම්පහ අවට නැවතී සේවය කිරීමට හැකි වීම.

මෙම රැකියාවට අයදුම් කිරිඉමට උනන්දුවක් දක්වන අයදුම් කරුවන් දින 10ක් ඇතුලත අයදුම් කළයුතු වේ.