මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்

සේවිකාවක් අප ආයතනයේ ගිණුම් කටයුතු සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0777488097

ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අපගේ ආයතනය‍ෙ සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0114367733

ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනයක සඳහා උ/පෙළ ගිණුම්කරණය සමත් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි.0112517716

ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනයක සඳහා උ/පෙළ ගිණුම්කරණය සමත් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි.0112517716

ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් නිට්ටඹුව වෙළඳ ආයතනයක් සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි.0776690543

ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ආයතනයක් සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි

ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් ආයතනයක් සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0763152551

සේවිකාවක් අප ආයතනයේ ගිණුම් කටයුතු සඳහා සේවිකාවක් උවමනායි. 0777488097

ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් අපගේ ආයතනය‍ෙ සඳහා ගිණුම් ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0114367733

වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை

Male/Female Maharagama Wanted trained / Untrained Male/Female staff for sales and stock control work for bicycles. 0777696944

Executives Wanted Sales Executives with riding license and exposure and passion for sales. info@icsteam.lk 011473872

Vacancy Rajagiriya Permanent employment in a leading Financial situation. Age 18-25 Salary Rs 40000/= 0772929020

Vacancies Available few Vacancies in our Garment company. 0112730731

Manager Nawala Wanted Showroom Manager for our ceramic company. Age 30-40. P & R Ceramic , 21 A, Narahenpita rd, Nawala.

Vacancies Immediate vacancies (Showroom Sales / Distributors, Sales Rep) Age 20-40 apljobs12@gmail.com 0778869803

Supervisor Kadawatha Wanted Sales and Marketing Supervisor for our Furniture company. info@jilbofurniture.com 0712751725

Salesmen Kottawa Wanted Salesmen for our company. 0769003428

Trainee Wanted Driver cum Trainee salesman for FMCG company. 0769880372

සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0114283916

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775041237

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772307938

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775756334

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768530704

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0712200770

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0772147956

වෛද්‍යවරුන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් හා වෛද්‍යවරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0775013813 4

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113199694

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0113443615

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717952550

තෙරපිවරියන් ආයුර්වේද ආයතනයක් සඳහා පු/නු තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717897873

කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்

ලිපිකරුවෙකු රත්මලාන අපගේ ආයතනය සඳහා ලිපිකරුවෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773228639

ලිපිකාරිණියන් කුරුණෑගල අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0759166606

සහයක කාර්යාල සහයක සා/පෙළ සමත් අවු 18-45 මෝටර්සයිකල් බලපත්‍ර හිමි කෙනෙකු උවමනායි.0779410050

නිලධාරිණියක් අපගේ ආයතනය පිළිගැනීමේ නිලධාරිණියක් හා ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0112156585

ලිපිකාරිණියන් කළගෙඩිහේන අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0332298655

ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0115288772

ලිපිකාරිණියක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි

ටයිප් සෙටින් මහරගම අපගේ ආයතනය සඳහා සිංහල/ඉංග්‍රීසි ටයිප් සෙටින් හා Excel and Word දන්නා සේවිකාවන් උවමනායි. 0342253099

ලිපිකාරිණියන් අප ආයතනය සදහා ලිපිකාරිණියන් උවමනායි. 0112879636

ලිපිකාරිණියන් කොට්ටාව පුවත්පත් දැන්වීම් ආයතනයක් සඳහා පු/නු ලිපිකාරිණියන් උවමනායි.0717317520

ලිපිකාරිණියක් අපගේ ආයතනය සඳහා පරිගණක දැනුමැති ලිපිකාරිණියක් උවමනායි. 0711072428

ලිපිකාරිණියන් කාර්යාලය සඳහා ලිපිකාරිණියන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112240806

මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்

Mainder Wanted offset machine Mainder.0714343366

මයින්ඩර්වරු අප ආයතනයට පළපුරුදු මයින්ඩර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0727197714

මයින්ඩර්වරු උකුවෙල අප ආයතනයට KORD මැෂින් මයින්ඩර් /බයින්ඩර් ගැ/පි ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. ඔපසාකා ප්‍රින්ටර්ස්,237, වරකාමුර,උකුවෙල.48319

Graphics Designer Pannipitiya Wanted Graphics Designer for a Advertising Company.0767774031

ප්‍රින්ටර්/හෙල්පර් අප ආයතනයට ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටර්/හෙල්පර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0718100503

මයින්ඩර් අප ආයතනයට KORD මැෂින් මයින්ඩර් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779094829

අත්උදවුකරුවන් අප ආයතනයට අත්උදවුකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0112941222

සේවකයින් අප ආයතනයට සිලින්ඩර් ඩයි කටින්.චයිනීස් කටර් බයින්ඩින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777516191

රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை

සේවකයෙකු බත්තරමුල්ල සැලූනයක් සඳහා දක්ෂ රැවුල්/ කොණ්ඩා කැපීමට සේවකයෙකු උවමනායි.0723437949

සේවිකාවන් සැලූනයක් සඳහා අවු 18-30 පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0776756974

සේවක සේවිකාවන් වත්තල සැලූනයක් සඳහා පළපුරුදු සේවක සේවිකාවන් උවමනායි. 0777037781

සේවකයින් සැලූනයක් සඳහා පු/නු සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0717597759

සේවකයෙකු බොරලැස්ගමුව සැලූනයක් සඳහා දක්ෂ රැවුල්/ කොණ්ඩා කැපීමට සේවකයෙකු උවමනායි.0722824532

සේවකයින් සැලූනයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0714958354

බාබර් දක්ෂ කොණ්ඩා කපන්නෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0782945165

සේවක සේවිකාවන් සැලූනයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0779798921

සේවිකාවන් සැලූනයක් සඳහා පු/නු සේවිකාවන් උවමනායි. 0774430761

ශිල්පිනියන් සැලූනයක් සඳහා පු/නු ශිල්පිනියන් උවමනායි. 0719515517

ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை

සේවිකාවන් ගැ/පි ඇඳුම් මැසීම සඳහා සේවිකාවන් උවමනායි. 0770060995

සේවිකාවන් බතික් ඉටි කිරීමට සේවිකාවන් උවමනායි. 0773864647

සේවිකාවන් ඇඳුම් කැපීමට/මැසීමට සේවිකාවන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0777589123

ටේලර්වරු/වරියන් කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු/වරියන් උවමනායි. 0724418290

ටේලර්වරියන් පළපුරුදු සාම්පල් මැසීම සඳහා ටේලර්වරියන් උවමනායි. 0773029614

ටේලර්වරු අපගේ ආයතනය සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 076881522

ටේලවරියක් රෙදි කඩයක් සඳහා කාන්තා ඇඳුමු මැසීමට ටේලවරියක් උවමනායි. 0712181791

ටේලර්වරු පිරිමි ඇඳුම් මැසීම සඳහා ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0776300600

සේවිකාවන් ගොඩගම ගෙදරට ගෙක ගොස් මැදීමට කැමති ආය සේවිකාවන් උවමනායි. 0711197070

ටේලර්වරු ඇඳුම් කැපීමට/මැසීමට ටේලර්වරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0773775498

කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர

සේවකයින් වාහන අලුත්වැඩියා කරන ආයතනයක් සඳහා පින්තාරු/ටින්කර් සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0713495321

සේවකයින් ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා දක්ෂ පු/නු සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0722263250

සේවකයින් ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා දක්ෂ සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779739883

සේවකයෙකු ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා සේවකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0779615720

සේවකයින් සර්විස් ආයතනයක් සඳහා දක්ෂ සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0711060109

බාස්වරුන් ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා දක්ෂ බාස්වරුන් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0768575567

සේවකයෙකු ටින්කරින්, පේන්ට් වැඩ දන්නා සේවකයෙකු උවමනායි. 0770698842

සේවකයින් කට් ඇන් පොලිෂ් වැඩ දන්නා කෙනෙකු හා ටින්කර් පේන්ට් කාර්මිකයින් උවමනායි. 0775141207

සේවකයින් ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා දක්ෂ සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. 0715390050

සේවකයෙකු ඇලුමිනියම් වැඩ දන්නා දක්ෂ කාර්මිකයෙකු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි.