• මූල්‍ය ගිණුම්කරණය
 • වෙළඳ අලෙවිකරණය
 • සෞඛ්‍ය සේවා
 • රියදුරු
 • ආරක්ෂක නිලධාරීන්
 • ඉදිකිරීම් කටයුතු
 • කාර්යාලීය සේවා
 • මුද්‍රණ
 • රූපලාවන්‍ය
 • කර්මාන්ත ශාලා
 • ගෘහ සේවා
 • කම්කරු
 • ඇඟළුම් රෙදිපිළි
 • කාර්මික
 • හෝටල් සහ බේකරි
 • ගුරුවරුන්
 • තොරතුරු තාක්ෂණය
 • විවිධ
 • කර්මාන්ත ශාලා
 • ගෘහ සේවා
 • කම්කරු

මූල්‍ය ගිණුම්කරණය *  Accounting *  கணக்கிடல்

Accounts Executive Wanted Accounts Executive. Age below 35. 2 years ex. amttransportservice@gmail.com 0777601397

Accounts Clerk Biyagama Wanted Accounts Clerks. admarkprinting@gmail.com 0772524575

Accounts Clerk Wanted Female Accounts Clerk. Age 30-45. accounts@horizonrelocations.lk

Accountant Wanted Super Market Manager and Accountant. 5 years experience. 0703686888

Accounts Assistant Wanted Accounts Assistant to prepare VAT, NBT. QB 2 years experience. shanika@puwakarambaent.com 0112656562

Accounts Assistant Wanted M/F Accounts Assistant. Trained/Trainees. gajobservices@gmail.com

Vacancies Wanted Accountant / Asst. Accountant. 0771246112

Vacancies Wanted Book-keepers / Accounts Clerk. ruwanweerasinghe.kumar@gmail.com0112574874

Accounts Assistant Wanted Female Accounts Assistant with experienced

වෙළඳ අලෙවිකරණය *  Sales *  விற்பனை

Officer Negombo Wanted Sales Promotion Officers. 0312226212

Vacancies Borella Wanted Sales Girls/Boys for newly opening online Textile showroom. 0112694455

Staff Wanted M/F trained / untrained Staff.0777696944

Officer Wanted Business Development Officer. flexybdo@gmail.com

விற்பனை பிரதிநிதிகள் வத்தளை பெயின்ட் கம்பெனிக்கு விற்பனை பிரதிநிதிகள் தேவை. மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது. 0757814814

சேல்ஸ் கொழும்பில் உள்ள சில்லறை கடைக்கு ௨௫ வயதிற்குட்பட்ட மழையாக தமிழ் இளைஞன் தேவை. மாத சம்பளம் 36000. 0754918984

Executives Biyagama Wanted Sales Executives with valid Driving License. 0772524575

Vacancy Need Sales person to work freelancers.0777287388

Executive Wattala Wanted Marketing Executive & Commercial Asst. Males – 23-29 gvtrading@gmail.com

Executives Wanted Sales Executives. info@icsteam.lk 0114373872

விற்பனையாளர்கள் பத்தரமுல்ளைநகைக்கடை விற்பனை நிலையத்திற்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும. 0718426815, 0727426815

விற்பனையாளர்கள் செட்டியார் தெரு பிரபல நகை கடைக்கு அனுபவமுள்ள விற்பனையாளர்கள் தேவை.

Sales Person Rathmalana Wanted Sales Person.0777263954

Executive Wanted Marketing Executive for printing and packing company. intensosales@gmail.com

Executives Wanted Sales Executives

Executives Wanted Executives / Consultants for Leading Insurance company. 0771537366

சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை.0775770432

சேல்ஸ் கர்ல்ஸ் தெஹிவளை பாமசிக்கு சேல்ஸ் கர்ல்ஸ்/பாய்ஸ் உடன் தேவை.0775770432

සෞඛ්‍ය සේවා *  Healthcare *  சுகாதார சேவை

Nurse Colombo Wanted Trained / Trainee Nurses for Pvt Hospital. 0721340474

Pharmacist The candidate should be a qualified Pharmacist/Assistant Pharmacist and registered by Sri Lanka Medical College Council of Sri Lanka.0777788135

Assistant Pharmacist Is offering a job opportunities to well trained,talented,hard working employees in the pharmaceutical industry. Where the selected candidates will be given a attractive salary and other benifts 0773184274

பாமசியில் வேலை பாமசியில் வேலை செய்ய மழையகத்தை சேர்ந்த ஆண்/பெண் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு.

Doctor Maharagama Wanted retired permanent Doctor. 0714219970

ඖෂධවේදි වැටුප රු.25000/= – 30000/= අතර නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ. 0774929541

Lab Assistant Female ~ Age limit 19-30 ~ Should pass G.C.E. O/L & G.C.E. A/L ~ Must have Completed Minimum Diploma in Computer Course0787928900

பெண்கள் வேலைக்கு ஆயுர்வேத மத்திய நிலையத்திற்கு பயிற்சி பெற்ற 18 வயது தொடக்கம் 30 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் வேலைக்கு தேவை. சம்பளம் மாதம் 80,000 க்கு மேழ் சம்பாதிக்களாம். தங்குமிடம், சாப்பாடு இலவசம். 0767990133

Officer Wanted Medical Officer or retired registerted Medical Officer.

Training Nurse Training nurse vacancy for Medical centre at Moratuwa. Can be trained here. Working hours -7.30 a.m-11.30 a.m and 4.30p.m- 9.00p.m 0777749371

வேலையாட்கள் பாமசிக்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். 071914197

தாதிமார்கள் பல் வைத்தியசாலைக்கு அனுபவமுள்ள/அற்ற தாதிமார்கள் தேவை.0722222867

කාර්යාලීය සේවා *  Office Work *  அலுவலக வேலைகள்

கணிணி இயக்குனர்கள் பெண் கணிணி இயக்குனர்கள் தேவை.பெண்கள் விஷேடம்.0777485616

அழுவளகம் அழுவளகம் ஒன்றிட்கு அலுவலக களங்சிய பகுதிகளில் உதவியாளராக பணிபுரிவதற்கு ஆட்கள் தேவை. 0717306549

வேலையாள் ஆபீஸ் கிலார்க் வேலைக்கு தேவை. பெண்.

வேலை நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வேலை உதவியாட்கள் தேவை. 0773600581

வேலையாள் ஆபீஸ் ஒன்றிட்கு போட்டொகாபிம், பைன்டிங் மற்றும் ஏனைய வேலைகள் செய்யக்கூடிய அனுபவமுள்ள/அற்ற கொட்டாஞ்சேனையை வசிப்பிடமாக கொண்ட பெண்ணொருவர் தேவை. 0779795080

මුද්‍රණ *  Printing *  அச்சுத்தொழில்

கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் அச்சகத்திற்கு முழு நேர கிராபிக் டிசைனர், டைப் செட்டர் தேவை. திறமையை அனுசரித்து மாதம் 20,000 ரூபா வேதனம் தரப்படும்.0714022059

சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் கொழும்பு 13 எமது அச்சகத்திற்கு சிலின்டர் மேஷின் ஆப்பரேட்டர் உடன் தேவை. அழையுங்கள்.0112542430

டைப் செட்டிங், டிசைனிங் ப்ரின்டிங் நிறுவணம் ஒன்ரிட்கு கம்பியூட்டர் டைப் செட்டிங், டிசைனிங் மற்றும் பைன்டிங் செய்யக்கூடிய ஆண்/பெண் தேவை. 0773165557

டைபிங் கம்பியூட்டர் டைபிங் தமிழ், ஆங்கிளம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்.755030954

கிராபிக் டிசைனர் அச்சகத்திற்கு அனுபவமுள்ள கிராபிக் டிசைனர் தேவை. அத்துடன் உதவியாட்களும் தெவை. 0727118732

රූපලාවන්‍ය *  Beauty Culture *  அழகுக்கலை

பெண் வேலையாள் எமது சலூனிற்கு அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண் பில்லை தேவை. 0776524281

முடி திருத்துனர் இளமையான திரமையான முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. கொழும்பு சுற்று புறத்தில் விசேஷம். 0726061805

சலூன் வேலை சலூன் ஒன்றிட்கு சிங்களம் தெரிந்த ஆண் ஒருவர் தேவை. 0772449778

வேலைக்கு ஆட்கள் அழகு நிலையத்திற்கு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. 0777687792

ஆண் வேலையாட்கள் கொழும்பு 5 சலூனிற்கு உடனடியாக ஆண் வேலையாட்கள் தேவை. தொடர்பு கொள்ளவும்

வெல்டிங் வத்தளை இரும்புக் கூரை வேலைக்கு வெல்டிங் ஆட்கள் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. 0776268827

ඇඟළුම් රෙදිපිළි *  Garments *  ஆடை

வேலையாட்கள் தையல் உதவிகு வேலையாட்கள் தேவை.பெண்கள் மாத்திரம். சாப்பாடு, தங்குமிடம் இலவசம். மாதம் 15,000/= வரை. 0770725502

பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152

லைன் சூப்பர்வைசர் யாழ்பானம் ஆடை தொழிற்சாலைக்கு லைன் சூப்பர்வைசர் தேவை. 0717839975

வேலையாட்கள் வாகன சேவிஸ் ஸ்டேஷனிற்கு வேலையாட்கள் தேவை. சகல வசதிகளும் உண்டு

தைக்க நன்கு தைக்க தெரிந்த டெயிலர் ஆண்கள் தேவை. சமபளம் பேசித் தீர்மானிக்கப்படும். 0724118893 4

කාර්මික *  Mechanical *  இயந்திர

Counsellor Experienced Yoga Therapist / Psychological Counsellor required for an Ayurvedic boutique resort. info@ananda-resort.com 0778941636

பயிளுணர்கள் ரோலிங் ஷட்டர் மற்றும் வெல்டிங் நிறுவணத்திற்கு பயிளுணர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவர். சாப்பாடு, தங்குமிட வசதி உண்டு. 0777721152

வெல்டிங் பாஸ் தெமட்டகொடை வெல்டிங் பாஸ் ஒருவர் தேவை. தங்குமிட வசதி உண்டு. மற்றவை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0777431357, 0777865492

வெல்டிங் பாஸ் தனியார் நிறுவணமொன்றிட்கு வெல்டிங் பாஸ் உடன் தேவை. தங்குமிட வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். 0778136527